Fent Ciutat
info@fentciutat.org | logo facebook logo twitter
Buscar:

Principis ètics

  1. Principi de l’OBJECTIU COMÚ. Tots els projectes en els quals es col·labore han detenir finalitats Socials o Culturals que milloren la qualitat de vida en els barris de la ciutat de València.
  1. Principi de BEN PÚBLIC. Tots els projectes en els quals es col·labore seran d’ús públic i sense ànim de lucre per a l’Associació. Açò no significa que tinguen costos que alhora es repercutisquen com s’acorde. Els Projectes que tinguen cost seguiran les pautes marcades per l’Associació Fent Ciutat.
  1. Principi de TRANSPARÈNCIA. Tota la informació serà compartida amb l’Associació mitjançant diferents mitjans. Cada projecte promogut des de Fent Ciutat informarà de la seua evolució i de la seua repercussió a través d’una formulari tipus dissenyat a aquest efecte a petició de Fent Ciutat. La petició serà de caràcter vinculant per al projecte. Aquesta informació es presentarà en assemblea i podrà ser posada a disposició pública a través de la pàgina web (fentciutat.org).
  1. Principi de SOSTENIBILITAT: Tot projecte haurà de tenir com a principi la sostenibilitat econòmica i es podrà sol·licitar per part de Fent Ciutat un informe de viabilitat econòmica.
  1. Principi d’INTEGRACIÓ de Projectes. La realització de projectes propis de la Associació no implica la perduda d’autoria, encara que els seus impulsors han d’estar disposats al fet que el projecte puga ser lliurement replicable per uns altres d’una manera independent tant dins com fora de la xarxa (front al copyright, escollim el copyleft). Tots els projectes realitzats dins de l’associació hauran d’incloure el logo de Fent Ciutat en tots els seus elements públics i de comunicació. L’acceptació de col·laboració tant en projectes propis com a externs exigirà la seua prèvia aprovació en assemblea i implicarà poder optar a l’ús dels recursos propis de l’associació.
  1. Principi de COOPERACIÓ entre Projectes. Els projectes propis es consideren recursos propis de l’associació. Si l’eficiència de l’associació i els recursos ho imposa, l’assemblea suggerirà la coordinació entre projectes que poden confluir. Els projectes conjunts sumen més que les seues parts per separat.
  1. Principi de COL·LABORACIÓ amb altres col·lectius o persones. Fent Ciutat podrà col·laborar amb altres agents que compartisquen principis, finalitats o estratègies en la realització de projectes o en el disseny de propostes, sempre que s’informe a l’assemblea i siga aprovat per aquesta.
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Share on TumblrEmail this to someone